Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

ANALISIS PERBANDINGAN SOALAN PERCUBAAN BMSPM NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN 2015 (KERTAS 2)

 
NEGERI
SOALAN 1
(Rumusan)
 
SOALAN 2 (b) (Prosa Moden)
 
SOALAN 2 (c) (Prosa Klasik)
 
SOALAN 2 (d) (Puisi)
SOALAN 3 (a)
SOALAN 3 (b)
SOALAN 3 (e)
 
SOALAN 4 : (Novel)

 

PERLIS

Langkah-langkah mewujudkan tabiat pemakanan yang sihat dalam kalangan anak dan kepentingannya.

Mellisa (Tingkatan 4) Soalan (iii) Nilai

Hikayat Siak (Tingkatan 5) SPM JUN 2012

Gurindam Tonggak Dua Belas (Tingkatan 5) Soalan (iii) Pengajaran

i.

hemah hemat

ii.

rasmi resmi

iii.

inspirasi - aspirasi

Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

Lengkapkan peribahasa berikut.

 

4 (a) Nilai Pengorbanan

 

4 (b) Latar Tempat

 

KEDAH

Kepentingan pokok dalam kehidupan manusia dan langkagkah-langkah menggalakkan masyarakat menanam pokok.

Biarkan Samudera (Tingkatan 4) Soalan (iii) Nilai

Pelayaran Penuh Peristiwa (Tingkatan 4)

Gurindam Tonggak Dua Belas (Tingkatan 5) Soalan (iii) Pengajaran

i.

duduk

ii.

duduk-duduk

iii.

terduduk

iv.

menduduki

v.

penduduk

vi.

kedudukan

Pisahkan ayat-ayat di bawah ini kepada enam ayat tunggal dengan mengekalkan maksud dan struktur asalnya.

 

Nyatakan peribahasa yang sama maksudnya  dengan peribahasa di bawah.

4 (a) Peleraian

 

4 (b) Persoalan tentang semangat kerjasama

 

PULAU PINANG

Kelebihan permainan

tradisional dan kekangan yang dihadapi dalam usaha mempopularkannya.

Idola (Tingkatan 5) Soalan (iii) Persoalan

Pelayaran Penuh Peristiwa (Tingkatan 4)

Gurindam 12 Fasal yang keenam Soalan (iii) Nilai Murni

i.

bidang - sidang

ii.

tetas - tebas

iii.

kerat - kelat

Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

Berikan peribahasa yang sesuai berdasarkan maksud yang berikut.

4 (a) Pengajaran

 

4 (b) Nilai positif pada watak utama

 

PERAK [SMK SUNGAI MANIK]

Langkah-langkah kerajaan  meringankan  beban rakyat dalam  menghadapi  kegawatan ekonomi dan kesan-kesan pemulihan ekonomi kepada rakyat.

Penanggungan (Tingkatan 5) Soalan (iii) Nilai Kemanusiaan

Pelayaran Penuh Peristiwa (Tingkatan 4)

Di Bawah Langit yang Sama (Tingkatan 5) Soalan (iii) Persoalan

i.

media sosial

ii.

litar pintas

iii.

masyarakat majmuk

iv.

derma kilat

v.

pakar bedah

vi.

bencana alam

Berdasarkan ayat-ayat di bawah, bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata

tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan rangkai kata yang berhuruf condong dalam ayat

ayat yang diberikan.

 

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang  menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan.

 

4 (a) Persoalan Ketabahan

 

4 (b) Pengajaran yang menggambarkan semangat kerjasama

 

SELANGOR [SMK SHAHBANDARAYA]

Kaedah-kaedah membendung kenaikan harga barang dan punca-punca kenaikan harga barang.

Penanggungan (Tingkatan 5) Soalan (iii) Persoalan 

Pelayaran Penuh Peristiwa (Tingkatan 4)

Gurindam Tonggak Dua Belas (Tingkatan 5) Soalan (iii) Nilai

i.

insentif - intensif

ii.

apresiasi - aspirasi

iii.

kontemporari - globalisasi

Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan kata kerja aktif transitif dan objek

dalam petikan ini.

 

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

4 (a) Nilai Kasih Sayang

 

4 (b) Unsur Saspens

 

MELAKA

Langkah-langkah penjimatan minyak dalam pemanduan dan kesan-kesannya kepada masyarakat.

Biarkan Samudera (Tingkatan 4) Soalan (iii) Nilai Kemanusiaan

Pelayaran Penuh Peristiwa (Tingkatan 4)

Gurindam Tonggak Dua Belas (Tingkatan 5) Soalan (iii) Pengajaran

i.

hancur

ii.

condong

iii.

segar

Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah ini kepada dua ayat tunggal.

 

Tulis satu ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkan maksud dan penggunaannya.

4 (a) Nilai keberanian

 

4 (b) Teknik Plot

 

NEGERI SEMBILAN

Usaha-usaha menyemarakkan budaya inovasi dan kreativiti dan kekangannya.

Idola (Tingkatan 5) Soalan (iii) Persoalan

Pelayaran Penuh Peristiwa (Tingkatan 4)

Gurindam Tonggak Dua Belas (Tingkatan 5) Soalan (iii) Pengajaran

i.

buka

ii.

membukakan

iii.

keterbukaan

iv.

lalu

v.

melalukan

vi.

keterlaluan

Baca petikan di bawah ini dengan teliti,  kemudian cerakinkan petikan itu menjadi enam ayat dengan mengekalkan susunan dan maksud asalnya.

 

Tulis ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkan maksud dan penggunaannya.

4 (a) Teknik Plot

 

4 (b) Kritikan sosial

 

JOHOR (MUAR)

Punca-punca berlakunya obesiti dan tindakan ibu bapa untuk mengatasinya.

Tiang Cengal Dinding Sayung (Tingkatan 5) Soalan (iii) Persoalan

Hikayat Siak (Tingkatan 5) SPM JUN 2012

Harga Remaja (Tingkatan 4) Soalan (iii) Persoalan

(i) mereka-reka

(ii) menjadi-jadi

(iii) merayu-rayu

(iii) berapi-api

(iv) bersakit-sakit

(v) beransur-ansur

 

Tukarkan ayat yang bersusunan songsang di bawah kepada ayat bersusunan biasa tanpa mengubah maksud asalnya.

 

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

4 (a) Peristiwa

Menarik

 

4 (b) Latar Tempat

KELANTAN

Kepentingan menguasai pelbagai bahasa dan langkah=langkah untuk menggalakkannya.

Ibu dan Ceper (Tingkatan 4) Soalan (iii) Nilai

Pelayaran Penuh Peristiwa (Tingkatan 4)

Gurindam Tonggak Dua Belas (Tingkatan 5) Soalan (iii) Persoalan

i.

kompelin

ii.

komitmen

iii.

komposer

iv.

kompromi

v.

konflik

vi.

konfrontasi

Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut.  Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata,  ayat tanya,  ayat seruan atau ayat perintah.

 

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

4 (a) Perwatakan watak sampingan

 

4 (b) Tema

TERENGGANU

Punca-punca berlakunya longgokan sampah dan kesan=kesan longgokan sampah.

Pahlawan Buntung (Tingkatan 5) Soalan (iii) Nilai SPM JUN 15

Pelayaran Penuh Peristiwa (Tingkatan 4)

Pantun Lapan Kerat (Tingkatan 5) Soalan (iii) Persoalan SPM JUN 15

i.

dedikasi

ii.

delegasi

iii.

demokrasi

iv.

demontrasi

v.

deklamasi

vi.

definisi

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti.  Kenal pasti ayat-ayat itu dan klasifikasikan jenisnya sama ada ayat tanya, ayat seruan, ayat larangan,  ayat penyata dan ayat suruhan.

 

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

4 (a) Nilai Kemanusiaan

 

4 (b) Tindakan watak utama yang anda tidak bersetuju dengannya.

PAHANG

Langkah-langkah untuk mengelakkan tragedy anak lemas dan kesan-kesannya.

Pemain Catur (Tingkatan 4) Soalan (iii) Pengajaran

Hikayat Siak (Tingkatan 5) SPM JUN 2012

Di Bawah Langit Yang Sama (Tingkatan 5) Soalan (iii) Pengajaran

 

 

 

 2 ayat:

i. riba

ii. faedah

iii. sidang

 Tentukan jenis ayat perintah

 Nyatakan satu peribahasa lain yang sama maksud

4 (a) Peristiwa Kepincangan Sosial

 

4 (b) Persoalan tanggungjawab

SARAWAK

Kepentinganpendidikan kepada pembangunan dan cara menggalakkan remaja berminat untukmelanjutkan pelajaran.

Tanggar Amanat (Tingkatan 5) Soalan (iii) Nilai SPM (SVM) 2015

Hikayat Khoja Maimun (Tingkatan 4) SPM (SVM) 2015

Di Perpustakaan (Tingkatan 4) Soalan (iii) Nilai

i.

Berhak

ii.

Persamaan hak

iii.

Hak Asasi

iv.

Tuntutan hak

v.

Menjadi hak

vi.

Hak cipta terpelihara

Catat serta namakan Kata Ganti Nama Diri Orang yang terdapat dalam ayat di bawah

Bina satu ayat daripada peribahasa di bawah ini.

4 (a) Kepentingan Tema 4

 

(b) Persoalan

SBP

Punca-punca jenayah pemerdagangan manusia dan kesan-kesan daripada permasalahan ini.

Ibu dan Ceper (Tingkatan 4) Soalan (iii) Latar Masyarakat

Dua Geliga Hikmat (Tingkatan 5) SPM JUN 2011

Sajak Pasar Perasaan (Tingkatan 5) Soalan (iii) Pengajaran

i.

meleret - mengheret

ii.

perantau - pemantau

iii.

pembakuan - pembekuan

Nyatakan jenis-jenis ayat perintah di bawah sama ada ayat larangan, ayat permintaan, ayat suruhan, atau ayat silaan.

 

Bagi setiap peribahasa di bawah, namakan satu peribahasa lain yang membawa maksud yang sama dengan peribahasa tersebut.

 

4 (a) Dua masalah dalam kehidupan dan cara masalah tersebut diselesaikan.

 

4 (b) Nilai kasih sayang antara watak

MRSM

Usaha-usaha memerangi kejadian jenayah dan kekang-kekangan untuk memeranginya.

Tanggar Amanat (Tingkatan 5) Soalan (iii) Perwatakan SPM (SVM) 2015

Merah Silu (Tingkatan 4) NOV 2012 dan JUN 2015

Syair Pemberontakan Patani (Tingkatan 5) Soalan (iii) Nilai Murni

i.

lasykar

ii.

bahtera

iii.

masyghul

iv.

makam

v.

gering

vi.

singgahsana

Kenal pasti jenis  ayat-ayat di bawah.  Tentukan sama ada ayat-ayat tersebut ialah ayat aktif transitif atau ayat aktif tak transitif.

 

Isi tempat kososng di bawah ini dengan peribahasa yang sesuai.

 

4 (a) watak-watak saling membantu dalam menyelesaikan maslah

 

4 (b) Unsur Saspens

YAYASAN ISLAM KELANTAN

Cara-cara penyediaan makanan yang selamat dan masalah-masalah yang dihadapinya.

Tiang Cengal Dinding Sayung (Tingkatan 5) Soalan (iii) Pengajaran

Hikayat Khoja Maimun (Tingkatan 4) SPM (SVM) 2015

Gurindam 12 Fasal yang keenam Soalan (iii) Persoalan

i.

Bergopoh-gapah

ii.

Hentam-menghentam

iii.

Kekanak-kanakan

iv.

Kepura-puraan

v.

Sekonyong-konyong

vi.

Timang-timangan

Baca petikan di bawah dengan teliti,  kemudian nyatakan golongan kata bagi setiap kata yang bergaris dalam ayat di bawah sama ada kata nama,  kata kerja,  kata adjektif atau kata tugas.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

 

Baca petikan di bawah ini dengan teliti,  kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang berbeza dalam petikan tersebut.

 

4 (a) Perwatakan watak utama dan watak sampingan

 

4 (b) Peristiwa menggembirakan

 

CATATAN:

  • Disusun semula mengikut format www.bmspm.net berdasarkan analisis oleh cikgu Meganathan Lachimanan SMK Sungai Karangan dan Cikgu Farizzan. Terima kasih.

  • Soalan lengkap di sublaman Koleksi Soalan Percubaan BMSPM 2015

  • Terima kasih kepada semua penyumbang soalan Percubaan BMSPM 2015.

BMSPM 1998-2015. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.  Ke Menu Utama