Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

ANALISIS PERBANDINGAN
SOALAN PERCUBAAN BMSPM NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN
2016 (KERTAS 2)

BIL.

 NEGERI

 
SOALAN 1
(Rumusan)

SOALAN 2 (b) (Prosa Moden)

 SOALAN 2 (c) (Prosa Klasik)

 SOALAN 2 (d) (Puisi)

SOALAN 3 (a)

SOALAN 3 (b)

SOALAN 3 (e)

SOALAN 4 : (Novel)

1

NS

Faktor-faktor yang menyebabkan makanan kesihatan tambahan dikatkana berbahaya dan peranan persatuan pengguna dalam menangani isu tersebut.

Cerpen Gerhana Manusia (T5)

Kepimpinan Melalui Teladan (T4)

Gurindam 12 (Fasal ketiga) (T4)

i.     hakisan
ii.    habitat
iii.   pencemaran
iv.   pemanasan
v.    kelestarian
vi.   ekosistem
 

Ayat aktif kepada ayat pasif

Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.

a)     Perwatakan utama

b)    Perbandingan dua novel Huraikan persoalan yang menunjukkan persamaan.

2

Kelantan

Kelebihan-kelebihan menabung bagi golongan remaja dan cara-cara menarik minat golongan remaja menabung.

Cerpen Cinta Ahmad… (T5)

Burung Terbang… (T5)

Sajak Aku Membaca Lagi (T4)

i.    Dedikasi
ii.   Delegasi
iii.  Demokrasi
iv.  Demonstrasi
v.   Deklamasi
vi.  definisi
 

Pola ayat

Nyatakan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa yang diberikan.

a)     Sebab-sebab sebuah novel dianggap istimewa dan boleh menarik minat para pembaca.

b)    Tulis sinopsis sebuah novel.

3

Kedah

Punca-punca remaja terlibat dengan budaya hedonisme dan langkah-langkah kerajaan membendungnya.

Cerpen Hipertensi (T5)

Kepimpinan Melalui Teladan (T4)

Sajak Sejadah Rindu (T5)

 i.     menatang
ii.     menjinjing
iii.     mengandar
iv.     menuntun
v.     mengheret
vi.     menyorong

Tukarkan dialog kepada cakap pindah.

Tulis ayat berdasarkan setiap simpulan bahasa.

a)     Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel tersebut

b)    Berdasarkan dua novel yarrg anda pelajari, huraikari satu peristiwa yang mengandungi unsur saspens dalam setiap novcl tcrsebut.

 

4

Pahang

Punca-punca yang merosakkan perkembangan sahsiah anak-anak dan impaknya kepada anak-anak

Cerpen Gerhana Manusia (T5)

Kepimpinan Melalui Teladan (T4)

Gurindam Beberapa Petua… (T5)

   i.    waran
  ii.    wasiat
 iii.    waranti
iv.    warisan
 v.    waswas
vi.    waspada

Tukarkan ayat bersusunan songsang kepada ayat bersusunan biasa.

Berdasarkan maksud peribahasa di bawah, nyatakan peribahasa yang sesuai.

a)      Sebuah novel. Jelaskan konflik antara watak yang terdapat dalam novel tersebut.

b)      Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan persamaan watak utama yang terdapat dalam novel tersebut.

 

5

MRSM

Usaha-usaha meningkatkan pcncapaian subjek Sains dan Matematik dan kepentingan-kepentingan mempelajari kedua-dua subjek tersebut.

Cerpen Cinta Ahmad… (T5)

Burung Terbang… (T5)

Syair Bidasari (T4)

   i.     abstrak
  ii.     agresif
 iii.     mahar
 iv.     maslahat
  v.     saujana
 vi.     sutradara

Kenal pasti ayat-ayat perintah di bawah ini sama ada ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan atau ayat permintaan.

Tulis satu ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkan maksud dan penggunaannya.

a)       Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua latar tempa yang terdapat dalam novel tersebut.

b)       Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari huraikan satu peristiwa yang menggambarkan tindakan watak yang tidak wajar dicontoh. Berikan alasan anda.

 

6

Perlis

Langkah-langkah menghadapi tekanan ketika peperiksaan dan peranan ibu bapa untuk mengurangkan tekanan.

Drama Berkhidmat Untuk Negara (T4)

Burung Terbang… (T5)

Sajak Erti Hidup… (T5)

i.       Merdeka  -pascamerdeka

ii.     Siswazah  -  pascasiswazah

iii.   Sekolah  -  prasekolah

Tulis cakap pindah dalam bentuk cakap ajuk.

Isiskan satu peribahasa yang sesuai dengan situasi.

a)     Satu novel. Jelaskan dua peristiwa yang membuktikan kejayaan dalam peleraian cerita.

b)    Dua novel. Huraikan satu persoalan kegigihan watak utama dalam setiap novel.

 

7

Sabah

(Kota Belud)

Faktor-faktor jenayah pemerdagangan orang dan implikasinya kepada negara.

Drama Bukan Gila (T5)

Burung Terbang… (T5)

Syair Bidasari (T4)

      i.    mengorak langkah
     ii.    memupuk perpaduan
    iii.    meniupkan semangat
    iv.    menumpukan perhatian
     v.    menyelesaikan masalah
    vi.    memikul tanggungjawab
 

Tukar ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang

Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

a)     Sebuah novel. Jelaskan dua konflik yang dihadapi oleh watak utamanya.

b)    Dua novel. Kemukakan satu peristiwa yang dapat menggambarkan nilai tanggungjawab yang terdapat dalam setiap novel tersebut.

8

SBP

Langkah-langkah untuk memperkasakan pengelibatan wanita dalam bidang ekonomi dan kekangannya.

Cerpen Hipertensi (T5)

Burung Terbang… (T5)

Gurindam 12 (Fasal ketiga) (T4)

i)      Menelan
ii)     Memotong
iii)    Menahan

Tukarkan ayat kepada ayat bersusunan songsang.

Tulis satu ayat bagi setiap peribahasa di bawah.

a)     Satu novel. Huraikan perwatakan watak utama yang menonjol.

b)    Dua novel. Jelaskan satu latar tempat dalam setiap novel.

 

9

YIK

Cara-cara mengatasi stres dan masalah-masalah yang dihadapi untuk menanganinya.

Cerpen Kaduk… (T4)

Burung Terbang… (T5)

Gurindam 12 (Fasal ketiga) (T4)

i.    Mencakupi – mencukupi
ii.   Mencatuk – mencatut
iii.  Mengilas – mengulas

Jenis ayat suruhan, larangan, silaan dan permintaan.

Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat.

a)     Satu novel. Huraikan dua konflik watak utama dan jelaskan bagaimana watak utama menyelesai-kan konflik yang dialami itu.

b)    Dua novel. Huraikan satu latar masa yang terdapat dalam setiap novel.

 

10

Selangor DE

Kesan-kesan negatif penggunaan Internet dan langkah-langkah untuk membendung penyalahgunaannya.

Drama Bukan Gila (T5)

Kepimpinan Melalui Teladan (T4)

Sajak Sejadah Rindu (T5)

(i)       dingin
(ii)      diam
(iii)     haus
 

Tukar ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang

Kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam petikan

a)     Satu novel. Jelaskan dua  peristiwa yang boleh dijadikan teladan dan kemukakan alasan anda.

b)    Dua novel. Huraikan  dua  perwatakan watak utama yang anda fikir sesuai untuk dicontohi oleh pembaca daripada setiap novel tersebut. 

 

11

Sarawak

(Zon B Kuching)

Peranan sekolah dalam mentransformasikan pendidikan negara dan langkah-langkah untuk menggalakkan murid cinta akan sekolah.

Cerpen Kaduk… (T4)

Burung Terbang… (T5)

Sajak Pesan Lelaki… (T5)

(i)    Belot - belut
(ii)   Seloroh - seluruh
(iii)  Cocok - cucuk
 

Tukarkan ayat susunan biasa ini kepada ayat susunan songsang

Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.

 

a)     Satu novel. jelaskan dua keistimewaan watak utama yang dapat anda jadikan teladan.

b)    Satu novel. huraikan satu latar tempat bagi setiap novel tersebut.   

                   

12

Perak

faktor-faktor berlakunya longgokan sampah dan kesan-kesan longgokan sampah.

Cerpen Kaduk… (T4)

Burung Terbang… (T5)

Seloka Berbuat Istana…(T5)

(i) pilih
(ii) pilihan
(iii) pemilihan
(iv) tukar
(v) tukaran
(vi) penukaran

Cakap ajuk kepada cakap pindah.

Berikan peribahasa yang bersesuaian dengan maksud peribahasa

a)     Satu novel. Jelaskan dua contoh nilai tanggungjawab yang terdapat dalam novel tersebut.

b)    Dua novel. Huraikan satu peristiwa tentang kepincangan masyarakat yang terdapat dalam setiap novel tersebut yang telah anda pelajari

 

13

Terengganu

Langkah-langkah untuk memulihara sungai di bandar dan kepentingan memulihara sungai

Cerpen Munsyi (T4)

Kepimpinan Melalui Teladan (T4)

Sajak Pesan Lelaki… (T5)

(i) hati
(ii) perhatian
(iii) pemerhatian
(iv) pandang
(v) pandangan
(vi) pemandangan
 

Pastikan pola ayat

Bina satu ayat berdasarkan peribahasa.

a)     Satu novel. Dua nilai tanggungjawab.

b)    Dua novel. Cabaran yang dihadapi oleh watak utama.

14

Pulau Pinang

Faktor-faktor pelaksanaan dasar MBMMBI dan kekangannya.

Cerpen Jaket Kulit… (T4)

Burung Terbang… (T5)

Gurindam Beberapa Petua… (T5)

(i) mewangi
(ii) menyukat
(iii) menjulang
(iv) menyusut
(v) menyelam
(vi) menyisih
 

Ayat aktif kepada ayat pasif.

Berikan peribahasa yang sesuai berdasarkan maksud.

a)     Satu novel. Huraikan watak dan perwatakan watak sampingan yang telah ditetapkan bagi novel tersebut.

b)    Dua novel. Huraikan satu peristiwa yang dapat dikaitkan dengan kesepakatan melakukan sesuatu pekerjaan.

 

15

Melaka

(SMA)

Faedah-faedah menderma darah dan langkah-langkah menggalakkan orang ramai menderma darah.

Cerpen Munsyi (T4)

Burung Terbang… (T5)

Gurindam 12 (Fasal ketiga) (T4)

(i) telur putih
(ii) putih telur
(iii) susu lembu
(iv) lembu susu
(v) jambu merah
(vi) merah jambu

Bina ayat tanya menggunakan kata tanya.

Tulis satu ayat berdasarkan peribahasa.

a)     Satu novel. Bincangkan dua latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut.

 

b)    Dua novel. Bandingkan tema kedua-dua novel tersebut.

 

 

CATATAN:

© BMSPM 1998-2016. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.  Ke Menu Utama