Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 
KRITERIA PENSKORAN
KARANGAN BAHAGIAN A (KARANGAN RESPONS TERHAD)

Peringkat

Markah

 

Kriteria

Cemerlang

26

  30

Karangan menepati tema bahan rangsangan.

 

 

 

Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat.

 

(28

  30)

 

Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu. Penggunaan kosa kata luas dan tepat.

 

 

 

Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan

 

(26

  27)

 

ungkapan yang menarik.

 

 

 

Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelasnya dan matangnya.

Kepujian

20

  25

Karangan menepati tema bahan rangsangan.

 

 

 

Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat.

 

(23

25)

 

Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu. Penggunaan kosa kata luas.

 

 

 

Wacana lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi.

 

(20

  22)

Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelasnya.

Memuaskan

15

19

Karangan masih menepati tema bahan rangsangan.

 

 

 

Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca yang masih

 

(17

19)

 

betul dan tepat. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara. Penggunaan kosa kata terhad.

 

(15

16)

Wacananya masih lengkap. Unsur bahasa masih bervariasi.

 

 

 

Idea masih relevan dengan tema bahan rangsangan. Huraian idea masih jelas.

Kurang

10

14

Karangan kurang menepati tema bahan rangsangan.

Memuaskan

 

 

Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat. Kesalahan-kesalahan tatabahasa

 

(12

14)

 

ketara. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara. Penggunaan kosa kata terhad.

 

(10

11)

Wacananya kurang lengkap. Unsur bahasa kurang bervariasi.

 

 

 

Idea kurang relevan dengan tema bahan rangsangan dan huraiannya kurang jelas.

Pencapaian

01

  09

Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis.

Minimum

 

 

Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.

 

 

 

Idea tidak menepati tema bahan rangsangan.

SUMBER:
 
Sedutan
Dapatkan buku ini dari penerbit dan kedai buku berdekatan

KE MENU UTAMA

 

  BMSPM 1998-2021. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.