Gerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 

TEMA & TAJUK-TAJUK PILIHAN SOALAN PERCUBAAN 2020
KERTAS 1
 
PENANDA WACANA
DALAM PENULISAN KARANGAN
 

Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan sesuatu idea, hujah, dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap. Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tepat, ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. Contoh penanda wacana seperti berikut:Tambahan : dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya, seterusnya, di samping

Urutan : pertama, kedua, seterusnya, selepas itu, kemudian, kemudian daripada itu, akhirnya

Penyataan semula : iaitu, yakni, dengan kata lain, seperti yang diterangkan

Contoh : contohnya, seperti, ibarat, laksana, macam, umpama, bagai, bak kata, sebagai

Rumusan : rumusannya, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, akhir kata, sebagai penyimpul kata

Tempat : berhampiran dengan, bersebelahan dengan, bertentangan dengan

Waktu : apabila, ketika, semasa, kemudian, selepas, pada mulanya, lama-kelamaan, lambat-laun, akhirnya

Sebab dan kesan : oleh itu, sebab itu, justeru itu, fasal, lantaran, jadi, dengan itu

Bandingan : seperti juga, serupa dengan, sesuai dengan, sama juga dengan

Pertentangan : tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau bagaimanapun, namun begitu, bertentangan dengan

Pengesahan : sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah, pastilah, sememangnya

Perenggan Pendahuluan

Dewasa ini...
Belakangan...
Kebelakangan ini...
Baru-baru ini...
Mutakhir ini...
Akhir-akhir ini...
Dalam era globalisasi...

Perenggan isi

Di samping itu...
Sehubungan dengan itu...
Jika diteliti dengan lebih mendalam...
Sehubungan...
Sebagai lanjutan daripada...
Bersangkutan dengan hal...
Berkaitan...
Bersangkutan...
Disingkapkan...
Diceritakan...
Tindakan yang diketengahkan di atas...
Walau bagaimanapun...
Bertitik tolak daripada kenyataan di atas...
Jika ditinjau daripada aspek ...pula,..

Perenggan Penutup

Hal ini demikian...
Akhirnya saya menegaskan bahawa...
Kesimpulannya...
Akhirnya...
Sebagai penutup...br> Konklusinya...
Akhirulkalam...
Tegasnya...
Pendek kata...
Daripada penerangan di atas jelaslah bahawa...
Menyedar hakikat di atas...
Di sini saya ingin tegaskan...

Lain-lain

Pada hakikatnya / Sesungguhnya,...
Sebenarnya, / Pada hakikatnya,...
Dengan kata lain /Dengan erti kata yang lain...
Maksudnya di sini...
Hal ini bermakna...
Oleh sebab itu/ lantaran itu...
Walhal/Oleh hal yang demikian...
Sedangkan / Pada hal...
Meskipun/Sungguhpun...
Walaupun / sekalipun...
Ekoran daripada / Akibatnya...
Rentetan daripada/ lanjutan itu...
Dalam konteks ini/Dalam hubungan ini...
Hal ini bertepatan /bersesuaian dengan...
Hal ini memang sejajar dengan...
Situasi ini seolah-olah mengambarkan...
Tidak syak lagi/ Tidak dapat tidak...
Namun begitu...
Lebih-lebih lagi...
Tambahan pula...
Justeru...
Oleh hal yang demikian...
Sungguhpun demikian...

Contoh penggunaan penanda wacana

Penanda Wacana Untuk Ayat Pertama Setiap Perenggan

- Kita dapat menyaksikan betapa......
- Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana...
- Lazimnya, dalam keadaan....
- Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah ....
- Pada hemat saya ......
- Pada pandangan saya ....
- Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa ....
- Sebagaimana yang kita ketahui ...
- Sebagaimana yang kita maklumi ...
- Sejak awal lagi ...
- Sejak kebelakangan ini ....
- Selain itu, pada masa ini juga ...
- Seperti yang telah dinyatakan...
- Umum mengetahui bahawa...
- Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas ...

Penanda Wacana Untuk Ayat Kedua dan Seterusnya Dalam Karangan

- Bagi sesetengah orang ....
- Begitu juga dengan ..
- Begitu juga halnya dengan ...
- Bertitik tolak daripada itu ...
- Bukan itu sahaja ...
- Dalam hal ini...
- Dalam konteks ini...
- Dalam zaman yang serba canggih ini...
- Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa.....
- Dengan adanya....
- Dengan berbuat demikian.....
- Dengan perkataan lain....
- Disebabkan hal itu....
- Disebabkan keistimewaan inilah kita.........
- Hal ini berlaku disebabkan.....
- Hal ini penting dalam....
- Hal ini serupa dengan....
- Hal yang serupa berlaku apabila.....
- Hal ini disebabkan.....
- Hal ini membuktikan bahawa....
- Hal ini menggambarkan bahawa.....
- Hal ini secara tak langsung akan...
- Hal ini semua meninggalkan kesan kerana....
- Hal ini tentu sekali membuatkan....
- Jadi kita perlu.....
- Jadi kita hendaklah......
- Keadaan ini tentunya.....
- Lantaran itu sehingga kini...
- Kesemua ini menyumbang kepada....
- kita mengakui bahawa.....
- Kita sering menonton di kaca telivesyen...
- Kita sering membaca di dada-dada akhbar....
- Memandangkan keadaan yang sedemikian....
- Namun sejak kebelakangan ini....
- Oleh itu bolehlah dikatakan....
- Secara logiknya masa yang.....
- Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita....
- Keadaan ini seharusnya boleh.....
- Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini....
- Kendatipun demikian, kita masih....
- Yang paling nyata ialah...
- Yang perlu kita pastikan ialah...

Beberapa contoh penggunaan penanda wacana dalam karangan

Penanda wacana untuk memulakan ayat pendahuluan karangan.

 1. Sedarwarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu.......

 2. Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda kita telah......

 3. Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat.....

 4. Dasawara ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gahdi persada dunia. Namun disebalik itu, kita acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang beronal yang dicetuskan oleh rakyak kita sendiri.

 5. Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini…

 6. Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan…..


Penanda wacana untuk ayat terakhir pendahuluan karangan.

 1. Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama.

 2. Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama.

 3. Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drastic dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara kita ini.

 4. Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang menyatakan……

 5. Tiada penyakit yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatic harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi.

SUMBER:

http://karangan-bahasa-melayu-pmr.blogspot.com/2013/02/penggunaan-penanda-wacana-dalam-karangan.html

 

PANDUAN RINGKAS
PENGGUNAAN PENANDA WACANA
Penanda Wacana
Contoh
Penggunaannya

 
Penanda Tambahan
-          Selain itu,.. / Tambahan pula,..
-          Lagipun,.. / Lebih-lebih lagi,..
-          Sekali lagi,.. / Dalam hal ini juga,..
-          Bertitik tolak dari situ,..

 
-          Perenggan isi
-          Ayat huraian

 
Penanda Akibat
-          Oleh hal yang demikian,.. / Oleh itu,..
-          Sebagai akibatnya,..
-          Implikasinya,.. / Kesan daripada itu,..
-          Ayat huraian
-          Kesan sesuatu

 
Penanda Contoh Atau Ilustrasi
-          Misalnya,.. / Contohnya,.. / umpamanya,..
-          Khususnya,.. / Tamsilanya,..
-          Terutamanya,..
-          Biar kita mengambil contoh,..
-          Yang dimaksudkan ialah..
-          Hal ini dapat dilihat melalui..

 

 
-          Ayat contoh

 
Penanda Keterangan Atau Penjelasan
-          Dengan kata lain,.. / Ringkasnya,..
-          Tegasnya,.. / Sebenarnya,..
-          Hal ini demikian kerana,..
-          Secara empirikalnya,..
-          Menurut kajian..

 
-          Ayat huraian
-          Menegaskan sesuatu

 

 
Penanda Kesimpulan
-          Akhirnya,.. / Kesimpulannya,..
-          Pada keseluruhannya,..
-          Intihanya,.. / Konklusinya,..
-          Pendek kata,.. / Sesungguhnya,..
-          Jelaslah bahawa..

 
-          Perenggan penutup

 

 
Penanda Masa / Turutan
-          Pertamanya,.. /  Keduanya,..
-          Berikutnya,.. /  Kemudian,.. /  Kini,..
-          Keesokannya,.. / Pada masa itu, ..
-          Selepas itu,.. / Seterusnya,..
-          Pada ketika itu,.. / Pada masa ini,..
-          Selaras dengan itu,.. / Seiring dengan itu,..
-          Dewasa ini,.. / Marcapada ini,..

 

 
-          Perenggan Isi
-          Ayat huraian

 
Penanda Perbandingan / Alternatif
-          Sebagai  perbandingan,.. / Ironinya,..
-          Sebaliknya,.. / Berbeza dengan..
-          Walau bagaimanapun,.. / Namun demikian,..
-          Sehubungan dengan itu,..
-          Dalam nada yang berbeza,..

 
-          Perenggan Isi
-          Ayat Huraian
-          Membandingkan sesuatu

 
Penanda Umum
-          Dengan ini,.. / Lazimnya,.. / Kebiasaannya,..
-          Ramai berpendapat bahawa..
-          Pada hemat saya,.. / Pada pandangan saya,..

 
-          Ayat Huraian
-          Ayat Akhir perenggan Isi

 

PANDUAN RINGKAS
PENGGUNAAN PENANDA WACANA
MENGIKUT PERENGGAN KARANGAN
Pendahuluan
Isi
Huraian Isi (sebab)
Huraian Isi (Contoh)
Penegasan Isi
Penutup
 

Pada masa ini,.

.

Seterusnya,..
Hal ini demikian kerana..
Sebagai contohnya,..
Seharusnya,..
Konklusinya,..

 
Kini,..

 
Selanjutnya,..

 
Hal ini berlaku kerana..

 
Sebagai misalannya,..

 
Oleh itu,..

 
Tegasnya,..

 
Baru-baru ini,..
Antara sebab yang dapat dijelaskan ialah..

 
Hal ini terjadi disebabkan oleh..

 
Sebagai buktinya,..

 
Natijahnya,..

 
Akhir kata,..

 
Pada zaman muasir ini,..

 
Di sisi itu,..

 
Peristiwa ini terjadi kerana..

 
Antara kes terbaru wabak..

 
Sebagai kesannya,..

 
Sebagai intihanya,..

 
Sejak akhir-akhir ini,..

 
Di samping itu,..
Kejadian tidak diundang ini berlaku lantaran..

 
Umpamanya,..

 
Jelaslah bahawa..

 
Sebagai akhir bicara,..

 
Mutakhir ini,..

 
Selain itu,..

 
Penularan H5N1, iaitu virus berbahaya selsema burung terjadi akibat..
Menurut Timbalan Perdana Menteri Malaysia,kempen penghayatan Rukun Negara..

 
Sebagai impaknya,..

 
Kesimpulannya,.

 

SUMBER:

http://koleksikaranganspm.blogspot.com/2011/04/penggunaan-penanda-wacana-dalam_29.html

 

UNTUK SOALAN LENGKAP PERCUBAAN 2020, RUJUK:

Catatan:

Terima kasih kepada Webmaster dan Blogger yang menyediakan bahan sumber yang disediakan pautannya di sini.

 
 • Sila laporkan kepada Webmaster jika terdapat pautan yang rosak.

 • Gunakan e-mel yang betul untuk memudahkan interaksi.

 • Guru-guru BM atau para pelajar dialu-alukan untuk menyumbang bahan P & P sama ada nota, panduan atau soalan bagi dimuatkan ke dalam sub-sublaman yang disediakan. Sumbangan boleh dibuat dalam bentuk fail html, doc atau bahan sumber yang telah diimbas menggunakan format jpeg.

Paparan terbaik 800x600 ke atas

© BMSPM 1998-2019. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.   Ke Menu Utama